POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1.    TREŚĆ

Niniejsza strona internetowa jest zarządzana przez przedsiębiorstwo Manuli Fluiconnecto Holding B.V. (zwane dalej „FLC”).
Dziękujemy za wizytę na stronie i zainteresowanie naszą firmą, produktami i usługami. FLC szanuje twoją prywatność.
Gdy odwiedzasz tę witrynę, FLC może gromadzić twoje dane osobowe w sposób bezpośredni (kiedy prosimy o przekazanie danych) lub pośredni, co zostanie wyjaśnione poniżej. FLC będzie wykorzystywać te dane osobowe wyłącznie zgodnie z celami określonymi w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności i zobowiązuje się do ochrony gromadzonych danych osobowych.
Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności określa cele przetwarzania danych przez FLC w odniesieniu do tej strony internetowej, zasady korzystania z plików cookie oraz wpływ działań na prawa użytkownika w odniesieniu do jego danych osobowych.
Prosimy zwrócić uwagę, że podane tu informacje dotyczą WYŁĄCZNIE witryny FLC – niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności nie obejmuje witryn stron osób trzecich połączonych z tą witryną odnośnikami.

2.    ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest firma Manuli Fluiconnecto Holding B.V. z siedzibą pod adresem Beursplein 37, PO Box 30116, 3001 DC Rotterdam, Holandia.

3.    MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie danych powiązanych z daną witryną odbywa się w biurach FLC, gdzie znajduje się serwer, a wszystkie działania przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa holenderskiego.

4.    SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przy każdej wizycie na naszej stronie serwery internetowe automatycznie rejestrują i analizują twoje techniczne dane dostępu, takie jak adres IP dostawcy usług internetowych, informacje o używanej przeglądarce internetowej, odwiedzanych stronach internetowych, witrynie, z której odwiedzasz naszą witrynę, w tym datę, godzinę i czas trwania każdej wizyty. Informacje te są gromadzone automatycznie przez system i oprogramowanie związane z obsługą naszej witryny i nie wymagają żadnych działań z twojej strony. Śledzone informacje nie obejmują twoich danych osobowych i tym samym nie mogą zostać powiązane z konkretną osobą. Zgromadzone dane pozwalają nam lepiej poznać klientów odwiedzających naszą witrynę, dowiedzieć się jak często ją odwiedzają i które sekcje są przeglądane najczęściej. Analizujemy te dane pod kątem trendów i statystyk, używamy ich wyłącznie w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z naszej strony internetowej, poprawy jakości i przyjazności witryny dla użytkownika, a także by umożliwić szybsze wykrywanie wszelkich problemów technicznych.
Zasadniczo możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez przesyłania jakichkolwiek danych osobowych. Istnieją jednak obszary strony, które wymagają tych danych w celu wykonania funkcji dostosowywania, a tym samym mogą nie być dostępne dla tych, którzy zdecydują się nie ujawniać żądanych informacji. Twoja odpowiedź na przedstawione pytania jest całkowicie dobrowolna. Jeśli nie dostarczysz żądanych informacji, nadal możesz korzystać z większości funkcji naszej witryny, ale możesz nie mieć dostępu do niektórych opcji. Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronach internetowych oferujących tego rodzaju opcje.

Gromadzimy i rejestrujemy określone dane wyłącznie w celach biznesowych, by odpowiadać na zapytania, zapewnić dostęp do specjalnych informacji, wysyłać powiadomienia o produktach i usługach, które mogą zainteresować ciebie i twoją firmę lub w celu świadczenia specjalnych usług (na przykład na potrzeby broszur mailingowych lub biuletynów – pod warunkiem, że użytkownik wyraził wcześniej zgodę na korzystanie z takich usług), lub w celu opracowania statystyk internetowych.
Przesyłając swoje dane wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych informacji zgodnie z zapisami niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

5.    ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

Oprócz tego, że otrzymujemy dane za pomocą plików cookie, zbieramy również informacje w momencie, gdy przekazujesz je na naszej stronie internetowej.
5.1.    Dane osobowe do pobrania plików PDF
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepszą obsługę przy wykorzystaniu minimalnej ilości danych osobowych. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania, dalszego świadczenia usługi w sposób w jaki jesteś do niej przyzwyczajony/-a, oraz do przeprowadzania działań mających na celu zwiększenie bazy naszych klientów.
Wpisując swój numer telefonu (podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe) dajesz FLC prawo do skontaktowania się z tobą telefonicznie.
5.2.    Formularz zgłoszeniowy
Aby ubiegać się o pracę na pozycjach wymienionych w ogłoszeniach publikowanych na naszej stronie internetowej, możesz przesłać swoje CV do FLC. FLC przekazuje dane wewnątrz przedsiębiorstwa i kieruje twoje CV do odpowiedniego działu kadr (HR). Usuniemy twoje CV z naszych systemów – natychmiastowo, jeśli wystąpisz z takim żądaniem, lub w innym wypadku, w terminie 4 tygodni, bez konieczności uzyskania zgody, lub po 1 roku za twoją zgodą, licząc od daty wypełnienia podania o pracę.

6.    DANE SZCZEGÓLNIE CHRONIONE

Za pośrednictwem niniejszej witryny FLC nie zamierza gromadzić danych osobowych szczególnie chronionych lub poufnych (takich jak dane ujawniające opinie polityczne, przekonania religijne lub dane dotyczące zdrowia lub życia seksualnego).  

7.    PRZETWARZANIE

Twoje dane osobowe będą przetwarzane ręcznie lub za pomocą zautomatyzowanych systemów gwarantujących bezpieczeństwo i poufność, zgodnie z logiką, która jest ściśle dopasowana do deklarowanych celów.

8.    OKRES PRZECHOWYWANIA

Stosowane przez nas okresy przechowywania danych są zależne od obowiązujących nakazów prawnych w tym zakresie oraz od kategorii danych osobowych.

9.    OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE

Pliki cookie mogą być umieszczane przez samą firmę FLC lub przez inne podmioty, z którymi FLC współpracuje w ramach strony internetowej.
Użytkownik może odmówić umieszczenia plików cookie przez przeglądarkę, a wtedy podczas wizyty na stronie internetowej nie zostaną zapisane żadne pliki cookie.
Na swojej stronie internetowej FLC używa funkcjonalnych, analitycznych i reklamowych plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie, zapoznaj się z treścią naszego Oświadczenia dotyczącego plików cookie.

10.    BEZPIECZEŃSTWO

FLC dokłada wszelkich starań, aby w optymalny sposób chronić twoje dane osobowe przed bezprawnym przetwarzaniem. FLC dba o bezpieczeństwo poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w zakresie informacji dostarczanych przez użytkowników, biorąc pod uwagę stan wiedzy, koszty wdrożenia, a także charakter, rozmiar, kontekst i cele przetwarzania oraz rodzaje ryzyka, które różnią się prawdopodobieństwem i stopniem wpływu na prawa i wolności jednostek.
Jeśli FLC jako administrator danych będzie korzystać z jednostek przetwarzających dane, jeszcze przed rozpoczęciem przetwarzania FLC zawrze z jednostką przetwarzającą umowę dotyczącą przetwarzania. W takie sytuacji zostaną zastosowane co najmniej takie same lub bardziej rygorystyczne środki bezpieczeństwa, jak te używane do ochrony danych przetwarzanych bezpośrednio przez FLC.

11.    PRAWA PODMIOTU DANYCH

Możesz sprawdzić, jakie informacje posiadamy na twój temat, wysyłając nam wiadomość e-mail (patrz poniżej). Jeśli znajdziesz jakieś nieścisłości, usuniemy błędne informacje lub natychmiast dokonamy ich korekty.
Jako podmiot danych możesz korzystać z wymienionych poniżej praw. 
•    Prawo dostępu – jako podmiot danych masz prawo uzyskać od FLC dostęp do danych na swój temat, które przetwarzamy.
•    Prawo do sprostowania;
•    Prawo do usunięcia danych („bycia zapomnianym”);
•    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
•    Prawo do przenoszalności danych;
•    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
•    Obowiązek powiadomienia dotyczący sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych;
•    Prawo do zgłoszenia sprzeciwu;
•    Zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, wyślij e-mail do FLC (informacje kontaktowe podano poniżej).

12.    PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

W odniesieniu do wyżej wymienionych celów zebrane dane mogą być przekazywane wyłącznie firmom kontrolowanym lub powiązanym w ramach FLC Group, bankom lub instytucjom finansowym, firmom usługowym, konsultantom, kontrahentom i odpowiednim organom wskazanym przez prawo. Przekazywane przez ciebie dane mogą być przesyłane za granicę, nawet poza Unię Europejską, wyłącznie do naszych firm zależnych, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa o ochronie prywatności.
Twoje dane osobowe nie będą rozpowszechniane. Dane zostaną ujawnione pracownikom lub stronom trzecim wyraźnie wyznaczonym przez Administratora danych do wypełniania funkcji Podmiotu przetwarzającego dane oraz osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za przetwarzanie danych.
Nie będziemy przekazywać, sprzedawać, wymieniać ani udostępniać osobom trzecim na zasadzie innych praktyk handlowych żadnych informacji na twój temat bez twojej wyraźnej zgody, a przede wszystkim nie będziemy sprzedawać tych danych użytkownikom komercyjnym, ani udostępniać twoich informacji w żadnej innej formie.

13.    DOMNIEMANIE NARUSZENIA DANYCH

Jeśli dojdzie do naruszenia danych (lub istnieje domniemanie naruszenia danych), prosimy o natychmiastowe zgłoszenie przypadku poprzez kontakt za pośrednictwem:
Poczty elektronicznej: privacy@manulirubber.com
Poczty zwykłej: Manuli Fluiconnecto B.V. Beursplein 37, PO Box 30116, 3001 DC Rotterdam, Holandia, z adnotacją: Marketing Department – Dział Marketingu.

14.    OSOBA KONTAKTOWA W SPRAWACH OCHRONY DANYCH

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności lub naszych działań związanych z przetwarzaniem danych, w celu zgłoszenia sugestii lub skarg w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych lub w przypadku potrzeby skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt
za pośrednictwem poczty elektronicznej: privacy@manulirubber.com
lub poczty zwykłej, przesyłając korespondencję na adres: Manuli Fluiconnecto B.V.
Beursplein 37, PO Box 30116, 3001 DC Rotterdam, Holandia, z adnotacją: Marketing Department – Dział Marketingu.

15.    POPRAWKI

FLC zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian w poszczególnych sekcjach Oświadczenia o ochronie prywatności. Prosimy o regularne sprawdzanie treści Oświadczenia w celu uzyskania informacji o zmianach.