OGÓLNE WARUNKI DOSTAW I PŁATNOŚCI MANULI FLUICONNECTO SP. Z O.O.


według Umowy Spółki z siedzibą w Mysłowicach
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w 17.12.2002 w Katowicach pod numerem 0000143902

• INFORMACJE OGÓLNE
• OFERTY
• UMOWY
• ANULOWANIE
• CENY
• DOSTAWA
• TRANSPORT/RYZYKO
• SIŁA WYŻSZA
• PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
• ODPOWIEDZIALNOŚĆ
• ROSZCZENIA
• GWARANCJA
• PŁATNOŚĆ
• ODSETKI I KOSZTY
• PRAWO WŁAŚCIWE
• SPORY

INFORMACJE OGÓLNE

1. Wszystkie nasze oferty i umowy oraz ich wykonanie podlegają wyłącznie niniejszym Warunkom Ogólnym. Wszelkie zmiany muszą zostać z nami wyraźnie uzgodnione na piśmie.
2. W niniejszych Warunkach termin „druga strona” odnosi się do każdej osoby fizycznej lub prawnej, która podpisała lub pragnie, aby jej przedstawiciele, upoważnieni przedstawiciele, cesjonariusze i spadkobiercy, podpisali umowę z naszą spółką.
3. Nie akceptujemy zastosowania warunków wykorzystywanych przez drugą stronę, chyba że wyraźnie zgodzimy się na nie na piśmie (poprzez powołanie się drugiej strony na niniejsze warunki).

OFERTY

1. Bez względu na formę nasza oferta nie jest zobowiązująca, chyba że wyraźnie określono inaczej.
2. Jeśli ofercie towarzyszą budżety, plany, katalogi lub inne dokumenty, będą one stanowić przez cały czas naszą własność i należy je zwrócić na pierwsze nasze żądanie. Zakazuje się ich kopiowania i ujawniania osobom trzecim bez naszej zgody.
3. Grafiki, rysunki, pomiary i dane techniczne itp., zawarte w naszych ofertach i/lub innych dokumentach, które dotyczą towarów, które dostarczamy, mają charakter orientacyjny.
4. Złożenie ofert i/lub (innych) dokumentów nie zobowiązuje nas do przyjęcia zamówienia. O nieprzyjęciu zamówienia powiadomimy drugą stronę tak szybko, jak to możliwe.
5. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia zamówień bez podania przyczyny oraz do ich dostarczenia za gotówkę, z płatnością przy dostawie.

UMOWY

1. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, umowa z nami nie zostanie zawarta dopóki nie przyjmiemy lub potwierdzimy zamówienia na piśmie, przy czym dniem zawarcia umowy będzie dzień takiego potwierdzenia. Uznaje się, że potwierdzenie zamówienia stanowi dokładne i pełne określenie umowy, chyba że druga strona natychmiast złoży pisemny sprzeciw.
2. Będziemy związani wszelkimi dodatkowymi umowami i/lub zmianami wprowadzonymi w późniejszym terminie tylko jeśli potwierdzimy ich przyjęcie na piśmie.
3. W przypadku transakcji, dla których nie przesłano żadnej oferty ani potwierdzenia zamówienia dotyczącego jej charakteru i skali, uznaje się, że faktura odzwierciedla umowę w sposób dokładny i kompletny, chyba że w ciągu trzech dni roboczych zostanie złożona skarga.
4. Każdą umowę zawieramy pod warunkiem zawieszającym, że druga strona, według wyłącznego uznania naszej spółki, będzie wydawać się wystarczająco wypłacalna, aby wykonać postanowienia finansowe umowy.
5. Nie wcześniej niż w dniu zawarcia umowy będziemy uprawnieni, przed jej wykonaniem lub dalszym wykonywaniem, do zażądania, aby druga strona zapewniła poręczenie płatności oraz wykonania innych swoich obowiązków.
6. Jeśli uznamy to za niezbędne lub pożądane dla należytego wykonania zamówienia złożonego u nas, oraz po uzgodnieniu z drugą stroną, będziemy upoważnieni do zaangażowania innych podmiotów do wykonania umowy, czego koszty zostaną zafakturowane na drugą stronę według podanych cen.

ANULOWANIE

1. Jeśli druga strona będzie pragnęła anulować umowę, która została zawarta, 10% ceny zamówienia (w tym VAT) zostanie pobrane tytułem opłaty za anulowanie, nie uchybiając innym naszym prawom do zgłoszenia roszczenia o pełne odszkodowanie z tytułu szkód, w tym utraty zarobków, jeśli przekroczą one kwotę podanych powyżej kosztów anulowania.

CENY

1. Jeżeli nie określono inaczej, nasze ceny:
- obejmują dostawę z naszej spółki, naszego magazynu lub innego miejsca magazynowania,
- nie obejmują VAT i ceł
- nie obejmują kosztów pakowania, załadunku i rozładunku, transportu i ubezpieczenia,
- są podane w PLN; zostaną uwzględnione wszelkie zmiany kursów wymiany.
2. W przypadku wzrostu jednego lub większej liczby czynników cenowych, będziemy uprawnieni do stosownego zwiększenia ceny zamówienia zgodnie z wszelkimi obowiązującymi wymogami ustawowymi, przy czym muszą zostać podane te przyszłe wzrosty cen, które będą znane w momencie potwierdzenia zamówienia.

DOSTAWA

1. Druga strona ponosi ryzyko związane z zakupionymi towarami od momentu ich dostarczenia. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, dostawy będą odbywać się zgodnie z zasadą EXW (Incoterms 2010) loco magazyn.
2. Natychmiast w momencie dostawy, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu trzech dni roboczych, druga strona będzie zobowiązana do sprawdzenia dostarczonych towarów i opakowań pod względem wad i/lub uszkodzeń.
3. Druga strona jest zobowiązana zgłosić wszelkie wady i/lub uszkodzenia w dostarczonych towarach i/lub opakowaniach wymienionych w dowodzie dostawy, na fakturze i/lub w dokumentach transportowych, a w przypadku braku ich zgłoszenia uznaje się, że druga strona zaakceptowała dostawę. W takim przypadku, skargi w tym zakresie nie będą uwzględniane.
4. Jesteśmy uprawnieni do organizowania częściowych dostaw, które możemy fakturować osobno.
5. Określenia terminów dostaw są zawsze przybliżone, chyba że na piśmie wyraźnie określono inaczej.
6. Jeśli druga strona nie odbierze towarów w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania od nas powiadomienia o tym, że towary dla drugiej strony są gotowe, ryzyko związane z towarami przejdzie na drugą stronę i pojawi się obowiązek zapłaty ceny sprzedaży. Towary będą przechowywane przez kolejne 30 dni, na koszt i ryzyko drugiej strony. Po upływie tego okresu, będziemy uprawnieni do odzyskania tych towarów lub ich dostarczenia osobom trzecim, bez obowiązku dokonania zwrotu ani zaliczenia ceny sprzedaży.

TRANSPORT/RYZYKO

1. Jeśli druga strona nie wyda nam żadnych dalszych poleceń, na własną rękę i z należytą starannością określimy sposób transportu, wysyłki, pakowania itp.. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, druga strona poniesie całe ryzyko w tym zakresie, w tym ryzyko wynikające z winy lub zaniedbań po stronie nadawcy.
2. Wszelkie konkretne wymagania drugiej strony dotyczące transportu/wysyłki zostaną spełnione tylko, jeśli druga strona oświadczy, że pokryje dodatkowe koszty z nimi związane.
3. Jesteśmy uprawnieni do nałożenia opłaty za trwałe opakowania, która zostanie podana na fakturze. Jeśli nałożymy taką opłatę, zostanie ona zwrócona po zwrocie opakowań w stanie nieuszkodzonym.

SIŁA WYŻSZA

1. Na potrzeby niniejszych Warunków „siła wyższa” oznacza wszelkie okoliczności niezależne od woli stron lub nieprzewidziane okoliczności, w wyniku których druga strona nie może zasadnie żądać przestrzegania postanowień umowy.
2. Jeśli uznamy, że zdarzenie siły wyższej ma charakter tymczasowy, będziemy uprawnieni do zawieszenia wykonywania umowy do momentu ustąpienia okoliczności stanowiących siłę wyższą.
3. Jeśli uznamy, że zdarzenie siły wyższej ma charakter trwały, strony będą uprawnione do podjęcia decyzji o rozwiązaniu umowy oraz o związanych z tym skutkach. W przeciwnym wypadku, druga strona zrzeka się prawa do rozwiązania umowy.
4. Jesteśmy uprawnieni do zażądania zapłaty za wykonanie przez nas stosownej umowy przed wystąpieniem okoliczności stanowiących siłę wyższą. Strona, która pragnie powołać się na siłę wyższą, jest zobowiązana bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą stronę.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszystkie rysunki, szablony, litografie, projekty, szkice, modele itp., wyprodukowane przez nas lub w naszym imieniu w ramach wykonywania umowy, pozostaną naszą niepodzielną własnością oraz zachowamy prawo do ich wykorzystywania.
2. Druga strona gwarantuje przez cały czas, że korzystanie z danych lub innych rzeczy dostarczonych przez drugą stronę nie narazi nas na kolizję z przepisami ustawowymi ani chronionymi prawami osób trzecich.
3. Druga strona w pełni zabezpieczy nas przed wszystkimi bezpośrednimi i pośrednimi skutkami roszczeń osób trzecich skierowanych przeciwko nam z tytułu naruszenia gwarancji, o której mowa w ustępie 2 niniejszego rozdziału.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wyłączamy wszelką odpowiedzialność za wyrządzone przez nas szkody w zakresie, w jakim kwota odszkodowania przekracza kwotę danego zamówienia. W przypadku dostaw częściowych i kolejnych dostaw przeprowadzanych w długim okresie czasu, wyłączamy odpowiedzialność za szkody przekraczające łączną kwotę zamówień, które dostarczyliśmy w ciągu dwóch miesięcy poprzedzających powstanie szkody. Jeśli nie będzie możliwe określenie momentu, w którym pojawiła się szkoda, „moment, w którym pojawiła się szkoda” należy rozumieć, jako „moment, w którym druga strona wykryła szkodę”.
2. Nie jesteśmy zobowiązani do wypłacania żadnych odszkodowań za żadne szkody uboczne ani wynikowe, w tym za utracone zyski, uszkodzenie nieruchomości i ruchomości, ani za obrażenia ciała, bez względu na to, czy dotyczy to drugiej strony czy osób trzecich.
3. W każdym przypadku wyłączamy odpowiedzialność wynikającą z korzystania z dostarczonych produktów bez należytej staranności lub z ich niewłaściwego użycia lub zastosowania w celu innym niż cel, w którym druga strona je nabyła.
4. Druga strona zabezpieczy nas przed roszczeniami osób trzecich, za które nie ponosimy odpowiedzialności zgodnie z powyższymi postanowieniami.

ROSZCZENIA

1. Będziemy rozpatrywać wyłącznie roszczenia sporządzone w formie pisemnej i podpisane, które otrzymamy w ciągu ośmiu dni od dostawy stosownych towarów lub usług, ze szczegółowym określeniem charakteru skargi i jej podstawy.
2. Roszczenia dotyczące faktur również należy składać na piśmie, w ciągu ośmiu dni od daty faktury.
3. Niewielkie i/lub typowe rozbieżności w żadnym przypadku nie mogą stanowić podstawy dla żadnych roszczeń.
4. Po upływie powyższego terminu uznaje się, że druga strona zaakceptowała daną dostawę lub fakturę. W późniejszym terminie nie będziemy uwzględniać żadnych roszczeń.
5. Jeśli uznamy, że roszczenie jest zasadne, będziemy zobowiązani wyłącznie do podjęcia uzgodnionych działań.
6. Tylko jeśli roszczenie okaże się zasadne, obowiązek zapłaty przez drugą stronę zostanie zawieszony do momentu zaspokojenia roszczenia.
7. Dostarczone towary można zwrócić tylko za naszą uprzednią zgodą na piśmie, na warunkach przez nas określonych. Zwroty dostarczonych towarów muszą zawsze zostać opłacone przez nadawcę, z określeniem numerów specyfikacji przesyłki i faktury.

GWARANCJA

1. Jeżeli sami nie wystawimy certyfikatu gwarancji, zgodnie z określonymi poniżej ograniczeniami udzielimy wyłącznie takiej gwarancji, jaką udzielił nam producent danego produktu. W żadnym przypadku nie będziemy zobowiązani do wykonania żadnych czynności innych niż przeniesienie praw związanych z producentem na drugą stronę, oraz przekazanie stosownych certyfikatów gwarancji.
2. Gwarancja wygaśnie, jeśli druga strona i/lub osoby trzecie, na rzecz których obowiązuje, będą wykorzystywać dostarczone towary nieumiejętnie lub bez zachowania należytej staranności.
3. Gwarancja wygaśnie również, jeśli druga strona i/lub osoby trzecie, które zaangażuje, wprowadzą zmiany i/lub modyfikacje do produktu którego to dotyczy.
4. Jeśli druga strona nie będzie przestrzegać, w całości lub w części, obowiązków wynikających z umowy zawartej pomiędzy stronami lub nie będzie ich przestrzegać w sposób terminowy, nie będziemy związani żadną gwarancją ani umową na przeniesienie gwarancji tak długo, jak taka sytuacja będzie mieć miejsce.

PŁATNOŚĆ

1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej na piśmie, płatności należy dokonać w gotówce w momencie zakupu lub poprzez wpłatę lub przelew na rachunek bankowy przez nas wskazany, w ciągu 30 dni od daty faktury. Data wpływu środków widoczna na naszych wyciągach bankowych będzie wiążąca i będzie traktowana, jako data płatności.
2. Wszystkie płatności dokonane przez drugą stronę zostaną zaliczone najpierw na poczet wszelkich odsetek i kosztów windykacji poniesionych przez nas w celu rozliczenia najstarszych przeterminowanych faktur.
3. Jeśli druga strona:
a) ogłosi upadłość lub otrzyma nakaz likwidacji przymusowej, powoła zarządcę, złoży wniosek o zawieszenie płatności, będzie podlegać zmianie harmonogramu spłaty lub jeśli część lub całość jej majątku zostanie zajęta,
b) umrze lub znajdzie się pod zarządem przymusowym,
c) nie spełni wszelkich swoich zobowiązań ustawowych lub umownych,
d) nie zapłaci terminowo zafakturowanej kwoty lub jej części,

będziemy uprawnieni, wyłącznie w przypadku wystąpienia jednej z powyższych okoliczności, do rozwiązania umowy i zgłoszenia roszczenia o natychmiastową i pełną zapłatę wszelkich kwot należnych od drugiej strony w związku z produktami, które dostarczyliśmy, bez konieczności przekazywania żadnego ostrzeżenia ani powiadomienia o braku płatności, nie uchybiając naszym prawom do zgłoszenia roszczenia o pokrycie kosztów, odsetek i odszkodowań.

ODSETKI I KOSZTY

1. Jeśli płatność nie zostanie wykonana w terminie wskazanym w poprzednim Artykule, druga strona będzie winna z mocy prawa i będzie zobowiązana do zapłaty odsetek na poziomie 1% miesięcznie od niezapłaconej kwoty, licząc od terminu płatności wskazanego na fakturze.
2. Wszystkie poniesione wydatki prawne i pozasądowe zostaną pokryte przez drugą stronę.

PRAWO WŁAŚCIWE

1. Niniejsze warunki i wszystkie nasze oferty i umowy oraz ich wykonanie podlegają wyłącznie przepisom prawa polskiego.

SPORY

1. Wszystkie spory, w tym kwestie uważane za spory wyłącznie przez jedną ze stron, wynikające z umowy, do której zastosowanie znajdują niniejsze warunki lub z którą są związane, jak również same stosowne warunki oraz ich interpretacja i wykonanie, zarówno w sensie rzeczywistym jak i prawnym, zostaną rozstrzygnięte przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Manuli Fluiconnecto Sp. z o.o..
2. Jednakże, będziemy uprawnieni do rozwiązania sporów w drodze arbitrażu – w takim przypadku należycie powiadomimy o tym drugą stronę na piśmie. W takim przypadku, druga strona będzie uprawniona do oświadczenia, w terminie jednego miesiąca, że pragnie, aby spór został rozstrzygnięty przez sądy cywilne.
3. Jeśli spór zostanie rozstrzygnięty w drodze arbitrażu, wyrok arbitrażowy zostanie wydany przez troje arbitrów działających zgodnie z zasadami słuszności. Powołanie arbitrów odbędzie się w następujący sposób: każda ze stron powoła jednego arbitra, a trzeci zostanie powołany wspólnie przez dwóch wybranych wcześniej arbitrów. Koszty i wynagrodzenie arbitrów zostaną pokryte przez strony w sposób ustalony przez arbitrów.

W zakresie nieobjętym niniejszymi Warunkami, zastosowanie znajdować będą postanowienia Kodeksu Cywilnego.