1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Warunki niniejszego zastrzeżenia (zwanego dalej „Zastrzeżeniem”) znajdują zastosowanie do tej strony (www.fluiconnecto.com) należącej do Fluiconnecto Holdings B.V. (zwanej dalej „FLC”) z siedzibą w Beursplein 37, PO Box 30116, 3001 DC Rotterdam, w Holandii.

Wchodząc na tą stronę i/lub korzystając z informacji udostępnionych na tej stronie lub poprzez nią, uznajesz niniejsze Zastrzeżenie za wiążące. Jeśli nie wyrażasz zgody na warunki przedstawione w niniejszym Zastrzeżeniu, nie wolno Ci korzystać z tej strony. W razie wszelkich sprzeczności pomiędzy warunkami dla konkretnych produktów i usług a warunkami niniejszego Zastrzeżenia, wiążące będą warunki dla takich produktów i usług.

2. KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

Informacje udostępnione na tej stronie lub poprzez nią nie zastępują żadnej formy porady. Decyzje, które podejmiesz na ich podstawie, będą podejmowane przez Ciebie na własne ryzyko i na własny rachunek.

FLC podejmuje starania w celu dostarczenia informacji dokładnych, pełnych i aktualnych, lecz mimo to niektóre informacje mogą okazać się niepoprawne lub nieaktualne. W związku z tym, FLC nie składa żadnych gwarancji ani oświadczeń, wyraźnych ani dorozumianych, na temat tego, czy informacje udostępnione na tej stronie lub poprzez nią, są dokładne, kompletne lub aktualne. FLC nie przyjmuje więc żadnej odpowiedzialności za dokładność informacji na tej stronie.

Materiały na tej stronie są udostępniane „w stanie, w jakim się znajdują” i nie stanowią żadnego rodzaju gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej. FLC wyłącza wszelkie gwarancje, wyraźne i dorozumiane. Obejmuje to, między innymi, dorozumiane gwarancje pokupności, przydatności do określonego celu oraz nienaruszalności. Obejmuje to również wszelkie wyraźne i dorozumiane gwarancje wynikające z prowadzenia działalności, przebiegu transakcji handlowych lub zwyczajów handlowych.

FLC może w dowolnym momencie i bez powiadomienia zmienić informacje udostępnione na stronie, w tym dotyczące produktów.

FLC kontroluje i utrzymuje tę stronę z Holandii i nie składa żadnych oświadczeń, co do tego, że informacje udostępniane na tej stronie lub poprzez nią są stosowne dla innych krajów lub są z nich dostępne. Jeśli korzystasz z tej strony z innego kraju, ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów w nim obowiązujących.

FLC nie oświadcza ani nie gwarantuje, że niniejsza strona będzie działać bez błędów ani przerw.

Zabrania się korzystania z tej strony, jeśli mogłoby to utrudniać korzystanie z niej przez innych internautów, jeśli mogłoby to zagrozić funkcjonowaniu tej strony i/lub wpłynąć na informacje udostępniane na tej stronie lub poprzez nią lub na oprogramowanie w niej wykorzystywane.

3. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

FLC lub stosowny właściciel, zachowują wszystkie prawa (w tym prawa autorskie, znaki towarowe, patenty oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej) do wszystkich informacji udostępnionych na tej stronie lub poprzez nią (w tym do wszystkich tekstów, grafik i znaków graficznych). Nie wolno kopiować, pobierać, publikować, przechowywać, dystrybuować ani odtwarzać żadnych informacji zawartych na tej stronie w żadnej formie bez uprzedniej pisemnej zgody FLC lub bez stosownej zgody ich właściciela. Jednakże, informacje udostępniane na tej stronie można drukować i/lub pobierać, jeśli:

Dane materiały są wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych;
Dane materiały są wykorzystywane wyłącznie w celach niekomercyjnych;
Kopie wszelkich materiałów zawierają informację o prawach autorskich FLC.
Nie wolno publikować linków do strony FLC bez uprzedniej pisemnej zgody FLC.

4. INFORMACJE, PRODUKTY I USŁUGI OSÓB TRZECICH

Ta strona może zawierać odniesienia do produktów i usług dostarczanych przez podmioty zewnętrzne oraz linki to stron innych podmiotów. Umieszczenie takich linków nie oznacza, że FLC poleca jakiekolwiek produkty ani usługi dostarczane na takich stronach ani poprzez takie strony.

FLC nie gwarantuje, ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za dokładność ani kompletność informacji ani treści dostarczanych przez takie podmioty zewnętrzne ani publikowane na ich stronach.

FLC nie przyjmuje odpowiedzialności za treść, dostępność, działanie ani wydajność żadnej innej stron, do której Strona może zostać podlinkowana lub z której dostęp można uzyskać do Strony.

Hiperłącze do strony głównej niniejszej strony można utworzyć przesyłając do FLC pisemny wniosek w tej sprawie. FLC zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody, jeśli, według wyłącznego uznania FLC, taki link może zaszkodzić FLC (w tym jej wizerunkowi lub reputacji). Wyraźnie zabrania się głębokiego linkowania i ramkowania w celu ukrycia autora treści.

5. KOMUNIKACJA INTERNETOWA

Wiadomości, które przesyłasz do FLC emailem, mogą nie być odpowiednio zabezpieczone. FLC zaleca niewysyłanie do FLC żadnych informacji poufnych pocztą elektroniczną. Jeśli podejmiesz decyzję o wysłaniu do FLC wszelkich wiadomości pocztą elektroniczną, przyjmiesz na siebie ryzyko, że zostaną przechwycone, niewłaściwie użyte lub zmienione przez osobę trzecią.

6. OCHRONA PRYWATNOŚCI

FLC jest zaangażowana w poszanowanie prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników. Dodatkowe informacje w tym zakresie znajdują się w naszym Oświadczeniu o Prywatności.

7. DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW

Dostępność produktów opisanych na stronie oraz opisy tych produktów mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi krajami. Aby uzyskać informacje na temat konkretnego produktu, skonsultuj się z lokalnym przedstawicielem FLC.

8. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

FLC ani żaden z jej agentów, podwykonawców ani spółek stowarzyszonych, nie poniosą odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, następcze, wynikowe, ani nawiązki, w tym, między innymi, za straty finansowe, utracone zyski lub naruszenie wizerunku marki (nawet jeśli FLC zostanie poinformowana o możliwości ich wystąpienia) wynikające, w jakikolwiek sposób (i) z wszelkich wad, wirusów lub innych awarii dowolnego sprzętu lub oprogramowania w związku z dostępem do tej strony lub korzystaniem z niej, (ii) z informacji udostępnionych na tej stronie lub poprzez nią; z wykorzystania lub braku możliwości wykorzystania materiałów znajdujących się na tej stronie; (iii) z przechwycenia, zmiany lub niewłaściwego wykorzystania informacji przesłanych do FLC lub do Ciebie, (iv) z funkcjonowania lub niedostępności tej strony, (v) z niewłaściwego wykorzystywania tej strony, (vi) z utraty danych, (vii) z pobrania dowolnego oprogramowania udostępnionego na tej stronie lub z jego użytkowania, ani (viii) z roszczeń osób trzecich związanych z używaniem tej strony.

Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy członków zarządu i pracowników FLC oraz spółek z nią stowarzyszonych.

9. ROZDZIELNA INTERPRETACJA

Wszelkie nagłówki klauzul wykorzystane w niniejszym dokumencie zostały wykorzystane wyłącznie dla wygody odniesienia i w żaden sposób nie wpływają na interpretację niniejszych warunków.

Jeśli dowolna klauzula lub część klauzuli zostanie uznana za nieważną z powodu naruszenia wszelkich obowiązujących przepisów prawa, nie wpłynie to na obowiązywanie wszystkich pozostałych warunków takiej klauzuli lub części klauzuli.

10. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza strona oraz Zastrzeżenie podlegają przepisom prawa holenderskiego i będą zgodnie z nimi interpretowane. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Zastrzeżenia lub z nim związane, zostaną złożone do rozpatrzenia przez sądy w Rotterdamie (w Holandii).

W zakresie wszelkich kwestii nie określonych w niniejszym Zastrzeżeniu, zastosowanie znajdować będą obowiązujące przepisy prawa holenderskiego.

11. ZMIANY

FLC zastrzega sobie prawo do zmieniania informacji udostępnianych na tej stronie i poprzez nią, w tym warunków niniejszego Zastrzeżenia, w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Zaleca się okresowe sprawdzanie informacji udostępnianych na tej stronie i poprzez nią, w tym warunków niniejszego Zastrzeżenia, z powodu możliwości pojawienia się zmian.